Apua ja tukea Ikäkuuloiselle

Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Kuuloliiton arvot

Yhdenvertaisuus: kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja saada tarvitsemiaan palveluita.

Yhdessä tekeminen:  pyrimme kohti visiotamme keskustelevassa yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden ja  yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ihmisläheisyys: arvostamme ihmisten moninaisuutta, otamme toisemme huomioon sekä erilaisissa kommunikointitilanteissa että kaikessa arjen toiminnassa.

Kuuloliitolla on 86 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Ne tarjoavat vertaistukea sekä vastauksia kuuloon liittyviin kysymyksiin. Yhdistysten vapaaehtoiset ovat Kuuloliiton kouluttamia.

Vapaaehtoiset ikäkuuloisten tukena -projektissa (2015–2017) keskityimme ikäkuuloisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jäsenyhdistyksissämme kehitimme ikääntyneille huonokuuloisille ja heidän läheisilleen sopivia vertaistuen muotoja sekä neuvonta- ja ohjauspalveluja. Lisäsimme myös tietoisuutta ikäkuuloisuudesta ja autoimme suhtautumaan siihen myönteisesti. Raha-automaattiyhdistys (nyk. Veikkaus) tuki Vapaaehtoiset ikäkuuloisten tukena -projektia.

Mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Jos haluat mukaan toimijaksi kuulolähipalveluun, ota yhteyttä paikkakuntasi kuuloyhdistykseen. Kuuloliitto kouluttaa kuuloyhdistysten vapaaehtoistoimijat tehtäväänsä, ja he saavat myös toiminnanohjausta. Koulutus koostuu kaksiosaisesta peruskurssista ja alueellisista toiminnanohjauksista ja koulutuksista.

Mitä teen kun kuulo heikkenee?