Blogi: Ikääntyminen ja teknologia

Sanna KaijanenBlogikirjoitus, arkistossa näkyvä1 Comment

Usein sanotaan, että ikäihmiset eivät halua käyttää uutta teknologiaa. Väitteessä on hivenen totuutta, mutta usein kyse on pikemminkin osaamisesta ja mahdollisuudesta kuin halusta. Osalta ikäihmisistä puuttuvat teknologian käyttämisen edellyttämät taidot ja osalta taas laitteet. Suurin ongelma ikäihmisten teknologian käytössä kuitenkin se, että teknologiaa varmasti käytettäisiin, jos sen käyttämisen tueksi olisi saatavilla apua ja neuvontaa, ja teknologia olisi helppokäyttöistä sekä edullista hankkia.

Tilastokeskuksen uusimmat tilastot vuodelta 2015 kertovat, että ikäihmiset käyttävät jo kohtuullisesti internetiä. 65-74 -vuotiaiden ryhmissä nettiä käyttää n. 74%, mutta päivittäin vain 38%. Tilastot kertovat, että teknologian käyttö on viime vuosina lisääntynyt kaikissa muissa ikäluokissa paitsi kaikkein vanhemmissa. Yli 74-vuotiaiden ryhmässä vain 31% ilmoittaa käyttäneensä nettiä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Vallin Ikäteknologiakeskuksen tekemien selvitysten ja ikäihmisiltä kuultujen kokemusten perusteella yhtenä syynä on mm. se, ettei teknologian käytön tueksi ole tarjolla riittävästi neuvontaa ja ohjausta.

Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, ja usein tuntuu, että nuoremmatkaan eivät pysy teknologian kehityksen perässä. Ikääntyessä uusien taitojen oppiminen hieman hidastuu, jolloin jatkuvat laitteiden ja ohjelmien päivitykset ja uudet sovellukset aiheuttavat harmaita hiuksia. Osaaminen on myös asenteista kiinni. Kun on halu oppia, niin vaikeiltakin tuntuvat asiat omaksutaan helpommin. Kaikki voivat kuitenkin oppia uusia taitoja, ja merkityksellistä onkin, että oppimisen tueksi olisi kehitettävä uudenlaisia tuki- ja palvelumuotoja sekä innostavia tapoja oppia. Suomessa on useita ikäihmisten tietotekniikkataitojen kehittämiseen tähtääviä yhdistyksiä, jotka omilla alueillaan tukevat ja neuvovat ikäihmisiä. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa, jossa palvelut ovat pääosin sähköisiä, tukea tarvitaan kuitenkin entistä enemmän. Digitaitojen osaamisen varmistaminen ei voi olla vain vapaaehtoisten ja yhdistysten vastuulla. Tarvitaan laaja-alaista, julkista palveluverkostoa, jonka tehtävä tulisi olla varmistaa kaikkien, myös kaikkein vanhimpien, mahdollisuus hoitaa omia asioitaan sähköisesti.

Yhtenä suurena haasteena teknologian kehityksessä ikäihmisten kannalta on, että uutta teknologiaa ei kehitetä yhdessä ikäihmisten kanssa. Uusimpien ohjelmien ja sovellusten tuotekehitystyö tapahtuu valitettavan usein olosuhteissa, joissa käyttäjätestaus ikäihmisten kanssa on puutteellista. Kehittäjien tulisikin panostaa ikäihmisten kuuntelemiseen ja heidän kokemustensa hyödyntämiseen sekä käyttäjien kyvyistä riippumattoman teknologian kehittämiseen. Käyttäjien kyvyistä riippumaton teknologia tarjoaisi mahdollisuuksia kaikille ikäryhmille. Vallin Ikäteknologiakeskus toimii kehittäjien ja käyttäjien välimaastossa ja välittää ikäihmisten tarpeita ja toiveita kehittäjien tueksi.

Teknologia ja sähköiset palvelut helpottavat arkea ja tekevät asioimisen mahdolliseksi riippumatta ajasta ja paikasta. Moni ikäihminen pystyy teknologian turvin elämään turvallista ja hyvää arkea entistä pidempään omassa kodissaan. Omaisille jää tällä hetkellä suuri vastuu niin ikään teknologian hankkimisesta kuin digitaitojen opastamisesta. Tietoa kotona asumista tukevasta teknologiasta on toki saatavilla, mutta se on harvoin helposti vertailtavissa ja hankintavaiheessa käyttöönoton tuki on puutteellista esimerkiksi puutteellisten tai huonojen käyttöohjeiden takia. Ikäteknologiakeskus julkaisee Ympäristöministeriön Ikäasumisen kehittämisohjelman kanssa uuden kotona asumista helpottavaa teknologiaa käsittelevän oppaan helmikuussa 2017. Opas löytyy jatkossa www.ikateknologiakeskus.fi -osoitteesta.

Vaikka teknologian käyttöön ja digitaalisten palveluiden käyttämiseen liittyy paljon haasteita, sen käyttö tarjoaa kuitenkin enemmän plussia kuin miinuksia. Kannattaa siis lähteä rohkeasti kokeilemaan, kehittämään ja pyytämään apua!

Sanna Kaijanen
Kehittämispäällikkö
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Ikäteknologiakeskus

One Comment on “Blogi: Ikääntyminen ja teknologia”

  1. Todella mielenkiintoista ja asiapitoista tekstiä huomioitavaksi.
    Kiitos tekijälle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.